Glufosinat

Glufosinat je herbicid širokog spektra. Ima jedno mesto delovanja a to je enzim glutamin sintaza (GS) odgovoran za sintezu glutamina iz glutamata. Glufosinat je kontaktni, neselektivni preparat za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u voćnjacima (ne u zasadima breskve) i vinogradima te nepoljoprivrednim površinama; za desikaciju suncokreta, uljane repice, soje i krompira. Biljka ga usvaja preko lista. Delotvoran na sve (zelene) stadijume razvoja korova. Najbolji učinak se postiže kada korov ima veliki broj dobro razvijenih listova. Koristi se i za suzbijanje korova u kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje. Pogodan za primenu na nasipima, terasama, uz puteve i železničke pruge jer ne razara korenov sistem korova i nema opasnosti od erozije. Prskanje treba obaviti samo na suvim korovima. Preparat remeti metabolizam u ćeliji. Desikaciju soje obaviti kada je izgubila 30% listova. Ne koristiti za suzbijanje korova na kompostištu. LD50 1450. S.O. = III. Manje isparljiv od glifosata. Pre upotrebe dobro promućkati!

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Basta 15 SL Glufosinat + Glufosinat-amonijum Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 77182-82-2 CIPAC br.:437.007 2007/25/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Amonij (DL)-homoalanin-4-il(metil)fosfi nat

Čistoća 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid za primenu u trakama ili tačkama, u količini od 750 g/ha aktivne supstance po tretiranoj površini po jednom tretiranju, uz najviše dva tretiranja u toku godine.

DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže glufosinat posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, a naročito u smislu izloženosti operatera i potrošača, tj. da li su pre odlučivanja o registraciji, dostavljeni svi potrebni podaci i informacije.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera, radnika i drugih prisutnih lica; uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere zaštite;
  • mogućnost zagađenja podzemnih voda, ako se glufosinat primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima;
  • zaštitu sisara, zglavkara i neciljanih biljaka.

Uslovi za registraciju uključuju upotrebu dizni za smanjenje zanošenja i štitnika. Uslovi za registraciju moraju obezbediti odgovarajuće obeležavanje sredstava za zaštitu bilja. Ovi uslovi, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti i druge mere za smanjenje rizika.