Heksitiazoks

Suzbija jaja i larve crvenog pauka. LD50 5000. S.O. = III. Karenca: 35 dana jabuke, breskve i vinova loza.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Nissorun 10 EC EC Heksitiazoks Nippon Soda /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 78587-05-0 CIPAC br.: 439

Hemijski naziv prema IUPAC-u (4RS,5RS)-5-(4-klorfenil)-N-cikloheksil-4-metil-2-okso-1,3-tiazolidin-3-karboksamid

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao akaricid. 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na: 

  • zaštitu vodenih organizama. Uslovi za primenu moraju uključiti, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizika,
  • bezbednost lica koja primenjuju sredstva za zaštitu bilja. Uslovi za primenu moraju uključiti, kada je to odgovarajuće, odgovarajuće mere zaštite.