Himeksazol

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 10004-44-1 CIPAC broj: 528

Čistoća ≥ 985 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano samo kao fungicid za peletiranje semena šećerne repe. Tretiranje semena se može vršiti jedino u profesionalnim doradnim centrima 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i radnika. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere zaštite.
  • rizik za ptice i sisare koji se hrane semenom. Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.