Hlorosulfuron

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 64902-72-3 CIPAC broj: 391

Čistoća ≥ 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu voda i neciljanih organizama. U odnosu na identifikovane rizike, kada je to odgovarajuće, primenjuju se mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone,
  • zaštitu podzemnih voda, ako se hlorosulfuron primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.