Imazakvin

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 81335-37-7 CIPAC broj: 699

Čistoća ≥ 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao regulator rasta.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.