Imazamoks

To je selektivni translokacioni preparat. Mehanizam delovanja usko je povezan sa sintezom lančastih aminokiselina: valina, leucina i izoleucina (istovetan kao i kod SU herbicida). Herbicidni učinak je rezultat inhibicije enzima acetolakta sintaze (ALS ili AHAS). On pretvara piruvat u acetolaktat i alfa ketobutirat u 2 – aceto –2 – hidroksibutirat. Nedostatak ovih kiselina zaustavlja sintezu belančevina i rast biljke. Istovremeno, prevelika koncentracija alfa ketobutirata deluje štetno i naposletku dovodi do uginuća biljke. Ljudi i životinje ne poseduju ovaj enzim i nisu u stanju da ga sintetišu. Preparat se upotrebljava: za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova nakon nicanja useva i korova u soji, pasulju, grašku i lucerki. Zaštitu treba obaviti kada su: soja, pasulj, grašak i lucerka u stadijumu 1-3 troliske. Manje perzistentan od drugih aktivnih materija iz grupe imidazolina. U slučaju propadanja useva dozvoljena je setva: soje, graška, pasulja i Clearfield hibrida suncokreta. Posle 3 meseca primene Pulsara dozvoljena je setva: pšenice i lucerke; posle 4 meseca ječma; posle 9 meseci: kukuruza, duvana i suncokreta, a posle 12 meseci: uljane repice i šećerne repe. LD50 5000. S.O. = III.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 114311-32-9 CIPAC br. 619 2003/23/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (±)-2-(4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolin-2-il)-5-(metoksimetil) nikotinska kiselina

Čistoća 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na mogućnost zagađenja podzemnih voda, ako se imazamoks primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.