Indoksakarb

Kontaktni preparat namenjen zaštiti vinove loze od moljaca. Pored kontaktnog ima ovicidno i larvicidno dejstvo na sve razvojne stadijume. Ubrzo nakon nanošenja sredstva kojim se prska, larva prestaje da se hrani, gubi koordinaciju pokreta, ostaje paralisana i nakon 24-60 sati ugine. Koristi se preventivno neposredno pre početka leženja gusenica. Delotvoran na veliki broj štetočina iz reda Lepidoptera. Karenca: 14 dana vinova loza (za sve sorte) i 3 dana paradajz.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 173584-44-6 CIPAC br. 612 2006/10/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Metil (S)-N-[7-klor-2,3,4a,5- tetrahidro-4a-(metoksikarbonil)indeno[ 1,2-e][1,3,4]oksadiazin-2- ilkarbonil]-4’-(trifl uormetoksi)karbanilat

Čistoća TC (tehnički materijal): ≥ 628 g/kg indoksakarb

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu vodenih organizama.
Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.