Indolilbuterna kiselina

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 133-32-4 CIPAC broj: 830

Čistoća ≥ 994 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano samo kao regulator rasta za primenu u ukrasnom bilju.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na bezbednost lica koja primenjuju sredstva i druge radnike. Da bi se smanjila izloženost, uslovi za registraciju moraju uključiti nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu i mere za smanjenje rizika.