Iprodion

Efikasan u zaštiti od monilije cveta i ploda na kajsijama, breskvama, višnjama i šljivama kao i kod botritisa na jagodama, kupinama, ribizli, vinovoj lozi, suncokretu, uljanoj repici i drugim kulturama. Sprečava razvoj: Rhizopus spp, Aspergillus spp, Penicillium spp, Phoma spp i drugih bolesti. LD50 3500. S.O. = III. Karenca: 14 dana jagode; 21 dan glavičasta salata; 28 dana vinova loza; 42 dana uljana repica i suncokret; OVP za voće.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 36734-19-7 CIPAC br. 278 2003/31/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 3-(3,5-diklorfenil)-N-izopropil2,4-dioksoimidazolidin-1-karboksimid

Čistoća 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na: 

  • zaštitu podzemnih voda kada se iprodion primenjuje u većim količinama (naročito pri primeni na tresetnim zemljištima) na kiselim zemljištima (pH<6) u nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • rizik za vodene beskičmenjake, ako se iprodion primenjuje neposredno u blizini površinskih voda. Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.