Iprovalikarb

Za sada jedini iz grupe amid-karbamata. Inhibira rast klične cevi zoospora i sporangija, rast hifa, a time i sporulaciju. Zahvaljujući novoj hemijskoj strukturi ne postoji pojava rezistencije. Ima veoma izraženo kretanje prema vrhu biljke pomoću žilnog sistema. Tako da preparat dospeva i u mlade listove koji u vreme prskanja još nisu bili formirani. Suzbija plamenjače: vinove loze, krompira, paradajza i duvana. Ima izraženo preventivno i kurativno dejstvo. LD50 5000. S.O. = III. Karenca: 10 dana paradajz u stakleniku (kišenjem); 14 dana krompir, lubenice, dinje, krastavci; 21 dan paradajz u polju i hidroponik, stono grožđe; 28 dana duvan; 42 dana vinske sorte vinove loze.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Melody combi WP Folpet + Iprovalikarb Bayer d.o.o. /
Bayer Srbija

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 140923-17-7 CIPAC br. 620 2002/48/EC 2009/685/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Izopropil {2-metil-l-[l-(4metilfenil)etilkarbonil] propil}-karbamat

Čistoća 950 g/kg (privremena specifikacija)

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • specifikaciju tehničkog materijala koji se komercijalno proizvodi koji mora biti potvrđen i podržan odgovarajućim analitičkim podacima. Test materijal koji je koji je korišćen u toksikološkim studijama treba uporediti i verifikovati u odnosu na ovu specifikaciju tehničkog materijala,
  • zaštitu operatera.