Izoproturon

Ova aktivna materija namenjena je za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u žitaricama u periodu posle  setve, a pre nicanja, kao i posle nicanja gajene biljke. Korovska biljka je usvaja korenom i listom. U zemljištu ostaje na dubini 5-10 cm gde suzbija sve korove u klici ili nicanju. Usev u vreme tretiranja treba da bude od faze tri lista do kraja busanja, a korovi u fazi od 1 lista do punog busanja. Nije dovoljno efikasan protiv divlje zobi. Danas samo u složenim preparatima. LD50 1800. S.O. = III. Karenca: OVP.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Herbaflex SC Izoproturon + Beflubutamid Cheminova A/S /
Davor Batas

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 34123-59-6 CIPAC br. 336 2002/18/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilurea

Čistoća 970 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu podzemnih voda, ako se izoproturon primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima ili ako se primenjuju količine koje su veće od registrovanih, a kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika,
  • zaštitu vodenih organizama i osiguranje da uslovi registracije uključuju, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizika.