Jodosulfuron

Sulfonilureja herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u pšenici, ječmu i kukuruzu, raži i tritikalea. Kao i druge aktivne materije iz ove grupe u korovskim biljkama izaziva inhibiciju sinteze aminokiselina. Unutar biljke širi se floemom i ksilemom, a herbicidni učinak vidljiv je nakon 4-6 nedelja od tretiranja. U jarim usevima se primenjuje od faze 3 lista do kraja busanja, a u ozimim od faze 3 lista do pojave lista zastavičara. Dva sata nakon prskanja preparati se u celosti nalaze u biljci i naknadne padavine nemaju uticaj na delotvornost. U slučaju propadanja useva, mogu da se poseju jara pšenica ili ječam 15 dana posle tretmana. Postoji i mogućnost setve kukuruza 30 dana od tretiranja. Uljana repica, šećerna repa, spanać, paradajz i suncokret mogu da se seju godinu dana nakon upotrebe tog preparata. Nije namenjen primeni u postrnim žitaricama. U slučaju preoravanja kukuruz sme da se seje nakon 7 dana; suncokret, uljana repica, ječam, raž, pšenica i krompir nakon 3 meseca, a sve ostale kulture nakon 10 meseci. LD50 2678. S.O. = III. Karenca: OVP.

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • mogućnost zagađenja podzemnih voda jodosulfuronom i njegovim metabolitima, ako se jodosulfuron primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • zaštitu vodenih biljaka.

Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.