Kalijum hidrogen karbonat

Kontaktni fungicid koji deluje isušujuće na hife i spore gljivičnih uzročnika bolesti.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 298-14-6 CIPAC broj: 853

Čistoća ≥ 99,5 %

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid i insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.