Karbendazim

Dozvoljen je za suzbijanje: Cerkospore, Pseudocercosporella herpotrichoides, Septoria spp. i Fusariuma na klasu pšenice, uz uslov da se ne prekorači doza od 180 g aktivne materije po hektaru. Nadalje suzbija Monilia laxa (dozvoljeno jedno tretiranje na početku cvetanja višnje), Phomopsis i Sclerotinia spp. na suncokretu. S.O. = III. Karenca: 42 dana suncokret, pšenica; OVP višnja i drugo voće.

Identifikacione oznake (brojevi) (stereokemija nije određena) CAS br. 10605-21-7 CIPAC br. 263 2006/135/EC 2009/152/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Metil benzimidazol-2-ilkarbamat

Čistoća 980 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid y strnim žitaima, kukuruzu, šećernoj repi, semenu uljane repice i to u količinama koje ne smeju biti veće od:

  • 0,25 kg aktivne materije po ha po jednom tretiranju za strna žita i seme uljane repice,
  • 0,075 kg aktivne materije po ha po jednom tretiranju za šećernu repu,
  • 0,1 kg aktivne materije po ha po jednom tretiranju za kukuruz.

Nije dozvoljena primena iz vazduhoplova, primena leđnim prskalicam i ručna primena bilo za profesionalnu ili amatersku primenu i primena u vrtovima i okućnicama.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu vodenih organizama. Mora se poštovati odgovarajuća udaljenost između tretiranih površina i površinskih voda, koja zavisi od tehnika primene ili uređaja za primenu,
  • zaštitu kišnih glista i drugih makroorganizama u zemljištu. Uslovi za registraciju uključuju mere za smanjenje rizika, kao na primer izbor odgovarajuće kombinacije broja tretiranja i vremena primene, količine primene i, ukoliko je neophodno, koncentraciju aktivne materije,
  • zaštitu ptica i sisara. Uslovi za primenu uključuju mere za smanjenje rizika, kao na primer odgovarajuće vreme primene i izbor određenog oblika formulacije ili formulacija koja sadrža agense koji onemogućavaju kontakt ptica i sisara sa sredstvom za zaštitu bilja i smanjuju na minimum izloženost pomenutih vrsta,
  • zaštiti operatera, koji moraju da nose odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice, kombinezon, gumene čizme i zaštitu za lice ili zaštitne naočare prilikom mešanja, punjenja, primene i čišćenja uređaja za primenu, osim u slučaju kada je izloženost karbendazimu na odgovarajući način sprečena dizajnom i izradom samog uređaja ili dodavanjem posebnih zaštitnih delova na takve uređaje.

Potrebno je obezbediti primenu odgovarajućih mera za smanjenje rizika.