Karboksin

Sistemični fungicid za tretiranje semena žitarica protiv prašne i smrdljive gareži pšenice i ječma. LD50 3820. S.O. = III. Karenca: OVNP.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 5234-68-4 CIPAC br.: 273

Hemijski naziv prema IUPAC-u 5,6-dihidro-2-metil-1,4-oksatiin-3-karboksanilid

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano samo kao fungicid za tretiranje semena.
Registracijom se mora obezbedtitda da se tretiranje semena može vršiti jedino u profesionalnim doradnim centrima. 
Doradni centri moraju primenjivati najbolju dostupnu tehniku kako bi se osiguralo da otprašivanje u toku tretiranja, skladištenja i transporta semena bude svedeno na najmanju moguću meru. 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • rizik za operatere,
  • zaštitu podzemnih voda ako se karboksin primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • na rizik za ptice i sisare.

Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika.