Karvon

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 99-49-0 (d/l smeša) CIPAC broj: 602

Čistoća ≥ 930 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao regulator rasta.
DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na bezbednost operatera.
Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika.