Klopiralid

Ova aktivna materija izaziva poremećaj ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i deobu ćelije, sintezu belančevina i disanje. Preparat namenjen za suzbijanju važnih širokolisnih korova tokom vegetacije. Najbolji učinak u suzbijanju korova postiže se kada su u stadijumu 2-6 listova. Najčešće u kombinaciji s drugim preparatima (šećerna. repa, kukuruz) ili drugim aktivnim materijama (pšenica). Kukuruz u vreme prskanja treba da bude u stadijumu 2-5 listova, a pšenica i ječam se tretiraju od sredine busanja do kraja vlatanja. U šećernoj repi se primenjuje od kotiledona do pred sklapanje redova (2-3 puta). U uljanoj repici se primenjuje od faze 2 prava lista do pojave rozete. U plodosmeni ne treba sejati: lucerku, salatu, grašak i šargarepu, 16 meseci od primene u polju. One su visokoosetljive na ostatke u zemljištu. Ne koristiti slamu za proizvodnju komposta za povrće. Nakon primene, 2-3 nedelje, ne obavljati okopavanja ili kultivaciju. LD50 4300. S.O. = III. Tek 6 sati posle prskanja biljka ga u celosti usvaja, pa nema opasnosti od ispiranja zaštitnog sredstva. Karenca: 70 dana merkantilni kukuruz; ostalo OVP.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 1702-17-6 CIPAC br. 455 2006/64/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 3,6-diklorpiridin-2- karboksilna kislina

Čistoća ≥ 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Prilikom ocene dokumentacije za registraciju sredstva za zaštitu bilja koje sadrži klopiralid za druge namene, osim za primenu u proleće, posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su dostavljeni svi potrebni podaci i informacije pre odlučivanja o registraciji.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika, posebna pažnja se obraća na zaštitu neciljanih biljaka i podzemnih voda u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.
Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika.
U osetljivim područjima se sprovodi monitoring da bi se potvrdilo moguće zagađenje podzemnih voda.