Krečni sumpor

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 1344-81-6 CIPAC broj: 17

Čistoća ≥ 290 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid. 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operaterai i osiguranje da uslovi za registraciju uključuju odgovarajuće mere zaštite,
  • zaštitu vodenih organizama i neciljanih zglavkara i osiguranje da uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika.