Kresoksim-metil

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 143390-89-0 CIPAC broj: 568

Čistoća 910 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu podzemnih voda u osetljivim uslovima.
Uslovi autorizacije, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.