Kvinmerak

Derivat kvinoleinske kiseline i kvinhloraka (1988). Dobro poznata aktivna materija iz kompanije BASF, nastala 1991. godine. U spektru ima manji broj širokolisnih korova. Upotrebljava se kao složeni preparat ili u kombinacijama s drugim preparatima. Biljka ga usvaja preko korena, ali i sekundarno pomoću lista. Koristi se u šećernoj repi, pre i posle nicanja biljke. LD50 5000.

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu podzemnih voda, ako se kvinmerak primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • izlaganju potrošača reziduama kvinmeraka i njegovim metabolitima putem hrane preko narednih biljaka u plodoredu,
  • rizik za vodene organizme i dugotrajni efekat na kišne gliste.

Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.