Kvizalofop-P-tefuril

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 119738-06-6 CIPAC broj: 641.226

Čistoća ≥ 795 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na: 

  • specifikaciju tehničkog materijala koji se komercijalno proizvodi koji mora biti potvrđen i podržan odgovarajućim analitičkim podacima. Test materijal koji je koji je korišćen u toksikološkim studijama treba uporediti i verifikovati u odnosu na ovu specifikaciju tehničkog materijala,
  • bezbednost operatera i radnika i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,, 
  • zaštitu neciljanih biljaka i osiguranje da uslovi za registraciju uključuju, kada je to odgovarajuće,  mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika