Lenacil

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Zemljišni herbicid delotvoran na korove u klijanju i nicanju. Pretežno efikasan preko korena. Postojan i uspešan duže vreme nakon primene. Ređe se koristi posle setve a pre nicanja. Češće u postu u kombinacijama kada se ukupna doza deli na više manjih. Suzbija semenske širokolisne i neke uskolisne korove. Za aktivaciju neophodna vlaga u zemljištu. Ne treba ga upotrebljavati na zemljištima s manje od 2% humusa. U određenim slučajevima može da dođe do prolazne fitotoksičnosti na šećernoj repi tokom nicanja ili neposredno nakon nicanja. Proizvođač preporučuje primenu lenacila kada repa ima 2 para pravih listova, odnosno kada je površina lista mala i većina preparata tada dospeva na i u zemljište. LD50 11000 S. O. = III. Karenca: 63 dana jagode; OVP - šećerna repa.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 2164-08-1 CIPAC br.: 163 2008/69/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 3-cikloheksil-1,5,6,7 tetrahidrociklopentapirimidin-2,4(3H)-dion

Čistoća ≥ 975 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj oceni, posebna pažnja se obraća na: 

  • rizik za vodene organizme, a naročito alge i vodene biljke. Uslovi za registraciju moraju uključiti mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone između tretiranih površina i površinskih voda,
  • zaštitu podzemnih voda ako se lenacil primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika i monitoring, kako bi se u osetljivim područjima potvrdila kontaminacija podzemnih voda metabolitima IN-KF 313, M1, M2 i M3.