M - metalaksil

Sve kombinacije se koriste za suzbijanje plamenjače vinove loze. Kombinacija s bakrom upotrebljava se za suzbijanje plamenjače na hmelju, soji, duvanu, krompiru, paradajzu, kupusu, krastavcima i luku, a kombinacija s mankozebom protiv plamenjače na: duvanu, soji, šećernoj repi, krompiru i paradajzu. LD50 1438. S.O. = III. (Foganil Gold) Karenca: 180 dana za kivi; 40 dana za jagodu; 30 dana za narandžu, limun, mandarinu i klementinu; 28 dana za jabuke i duvan; 20 dana za dinju, karfiol i brokoli; 15 dana za papriku i salatu; 5 dana za lubenicu.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 70630-17-0 CIPAC br. 580 2002/64/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Metil(R)-2-{[(2,6-dimetilfenil)metoksi-acetil] amino}propionat

Čistoća 910 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na mogućnost zagađenja podzemnih voda metalaksilom-M ili proizvodima njegove razgradnje CGA 62826 i CGA 108906, ako se primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.