Malein hidrazid

Upotrebljava se za sprečavanje rasta zaperaka duvana, koji se tretira se kada je većina biljaka u fenofazi punog cvetanja, odnosno jedan dan nakon zakidanja zaperaka. LD50 2340. S.O. = III. Karenca: OVP za duvan.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 123-33-1 CIPAC broj: 310

Čistoća 940 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao regulator rasta.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na: 

  • zaštitu neciljanih zglavkara i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika,
  • mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se malein-hidrazid primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika