Mandipropamid

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 374726-62-2

Hemijski naziv prema IUPAC-u 2-(4-klorfenil)-N-(2-(3-metoksi-4-prop-2-iniloksi-fenil)-etil)-2-prop-2-iniloksi-acetamid

Posebne odredbe

Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.

Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mera za smanjenje rizika.