Maneb

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Trimangol 75 WG WG Maneb UPL Europe Ltd. /
Vins 2000

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 12427-38-2 CIPAC broj: 61

Čistoća ≥ 860 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Posebna pažnja se obraća na:

  • mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se maneb primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. 
  • rezidue u hrani i ocenu izloženosti potrošača putem hrane,
  • zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i neciljanih zglavkara i osiguranje da uslovi za registraciju uključuju mere za smanjenje rizika.