MCPA

Ova aktivna materija izaziva poremećaj ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i deobu ćelija, sintezu belančevina i disanje. Selektivni translokacioni preparat za suzbijanja nekih širokolisnih korova u žitaricama, na livadama i pašnjacima. Primenjuje se tokom busanja. LD50 700-800. S.O. = III. Karenca: za livade i pašnjake 28 dana (ispaša i košenje); strne žitarice OVP.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 94-74-6 CIPAC br. 2 2005/57/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 4-klor-o-toliloksioctena kiselina

Čistoća ≥ 930 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Posebna pažnja se obraća na:

  • mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se MSRA primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika,
  • zaštitu vodenih organizama i osiguranju da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.