MCPB

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 94-81-5 CIPAC broj: 50

Čistoća > 920 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Posebna pažnja se obraća na:

  • mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se MSRV primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika,
  • zaštitu vodenih organizama i osiguranju da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.