Mekoprop - P

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 16484-77-8 CIPAC broj: 475

Čistoća 860 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se mekoprop-P primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.