Mepanipirim

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 110235-47-7 CIPAC broj: 611

Čistoća 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu vodenih organizama. Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.