Mepikvat

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 15302-91-7 CIPAC broj: 440

Čistoća ≥ 990 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao regulator rasta.

DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže mrpikvat za druge namene osim za primenu u ječmu posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni pre odlučivanja o registraciji,.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Posebna pažnja se obraća na ostatake u hrani biljnog i životinjskog porekla i proceni izloženosti potrošača putem hrane.