Metamitron

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama koja svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Zemljišni (rezidualni) i manje folijarni (kontaktni) preparat za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova, izuzetne selektivnosti za kulturu. Upotreba: posle nicanja gajene biljke ili više puta u postu u šećernoj i stočnoj repi. Za varijantu prskanja, posle setve, a pre nicanja treba se opredeliti kada očekujemo jaču pojavu korova pre nicanja repe i u dovoljno vlažnim zemljištima. Dozu odrediti prema sadržaju humusa te spektru i uzrastu korova. Izvanredno selektivan budući da i nekoliko puta veće doze od preporučenih ne ostavljaju nikakve štete na repi. Osnovni partner u kombinaciji s drugim preparatima za suzbijanje: abutilona, ambrozije, (osjaka) cirsiuma ili travnih korova. U postu prskanja obaviti u kotiledonskom stadijumu korova kada zadovoljavaju i manje doze metamitrona uz dodatak ulja. Poslednji put može da se koristi do kraja maja. U protivnom može da ošteti pšenicu kao prvu u plodoredu. U slučaju propadanja useva, nakon 4 meseca, dozvoljena je setva šećerne i stočne repe. LD50 3300. S.O. = III. Karenca: OVP.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 41394-05-2 CIPAC br. 381 2008/125/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 4-amino-4,5-dihidro-3-metil- 6-fenil-1,2,4-triazin-5-on

Čistoća ≥ 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid. 

DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže metamitron za druge namene osim za primenu u usevima korenastog bilja posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su dostavljeni svi potrebni podaci i informacije pre odlučivanja o registraciji,.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i radnika i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu podzemnih voda, ako se metamitron primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • rizik za ptice i sisari i neciljane kopnene biljke.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.