Metazahlor

Ova aktivna materija inhibira rast čvorova busanja trava. Zemljišni preparat delotvoran za širokolisne i neke uskolisne korove. Primenjuje se nakon setve a pre nicanja repice i korova. Moguće ga je primeniti i u vegetaciji, ali vrlo rano i po mogućnosti pred kišu koja će aktivnu materiju spustiti u zonu klijanja korova. Visoko selektivan za useve. Nema ograničenja u plodosmeni. Ne  primenjivati preparat na lakim i peskovitim zemljištima. U slučaju propadanja useva, na proleće, smeju da se seju: pšenica, ječam, uljana repica, krompir, šećerna repa i kukuruz. LD50 2150. S.O. = III. Karenca: OVP uljana repica, 70 dana kupusnjače.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 67129-08-2 CIPAC broj: 411

Čistoća ≥ 940 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid, sa maksimalnom količinom primene od 1 kg/ha metazahlora na istoj površini i to svake treće godine.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu vodenih organizama,
  • zaštitu podzemnih voda kada se metazahlor primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti i mere za smanjenje rizika i sprovesti program monitoringa rezidua metabolita 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 i 479M12 u osetljivim područjima.