Metiokarb

A) Za tretiranje zemljišta i/ili semena

Tretiranjem semena štiti biljku od žičara, a seme i od ptica repelentnim delovanjem.
(Mesurol FS 500: Karenca: OVP. Skladištiti ga u izvornoj ambalaži, u zaključanoj prostoriji, van domašaja dece. Prostor mora biti suv i prohladan, bez pića, hrane za ljude i životinje. U prostoru ne sme biti izvora plamena (zabranjeno pušenje) i zapaljivih materija, ni eksplozivnih materijala. Temperatura ne sme biti niža od 5 °C, niti viša od 30 °C.) Mesural granulat - karenca: 21 dan za povrće, jagode, krompir, ratarske useve i korenasto povrće.

B) Za suzbijanje puževa

Koristi se obliku zatrovanih mamaca koji se rasipaju po zemljištu uz biljke. Mladi, tek izlegli puževi, izuzetno su osetljivi na ove preparate. U vreme polne zrelosti njihova osetljivost ponovo raste. Najveći uspeh u suzbijanju se postiže u rano proleće kada su se puževi tek izlegli (veličine do 1 cm). Na istoj površini može da se koristi najviše dva puta godišnje, rasipanjem granula oko biljaka. LD50 100. S.O. = II, odnosno III (do 40% aktivne materije). Karenca: 21 dan za povrće, jagode, krompir, ratarske useve i korenasto povrće.

C) Repelent za ptice

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Mesurol granulat G Metiokarb Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 2032-65-7 CIPAC br. 165 2007/5/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 4-metiltio-3,5-ksilil metilkarbamat

Čistoća ≥ 980 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao repelent pri tretiranju semena, insekticid i moluskocid.

DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže metiokarb za druge namene, osim za tretiranje semena kukuruza, posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su dostavljeni svi potrebni podaci i informacije pre odlučivanja o registraciji,.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu ptica, sisara i neciljanih zglavkara i osiguranje da uslovi registracije uključuju mere za smanjenje rizika, kada je to odgovarajuće,
  • bezbednost operatera i radnika i osiguranje da uslovi za primenu propisuju nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • izloženost potrošača putem hrane