Metiram

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mesta delovanja. Kontaktni fungicid širokog spektra delovanja protiv bolesti vinove loze, voća, povrća, suncokreta i ukrasnog bilja. Primenjuje se na suncokretu dva, a na paradajzu tri puta tokom vegetacije. LD50 > 10.000. S.O. = III. Karenca: 14 dana krompir i paradajz; 21 dan stone sorte grožđa, jabučasto voće; 42 dana vinske sorte vinove loze; OVP suncokret.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 9006-42-2 CIPAC br. 478 2005/72/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Cink amonijat etilenbis (ditiokarbamat) — poli[etilenbis(tiuramdisulfi d)]

Čistoća ≥ 840 g/kg Proizvodna nečistoća etilentiourea je toksikološki značajna i ne smije prelaziti 0,5 % k

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Posebna pažnja se obraća na:

  • mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se metiram primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. 
  • ostatke u hrani i ocenu izloženosti potrošača putem hrane,
  • zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i neciljanih zglavkara i osiguranje da uslovi za registraciju uključuju mere za smanjenje rizika.