Metomil

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 16752-77-50 CIPAC broj: 264

Čistoća ≥ 980 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid na povrću, u količini primene koja ne sme prelaziti 0,25 kg metomila po ha po tretmanu i sa maksimalnim brojem tretiranja na istoj površini u toku godine od dva puta.
Primenu sredstva za zaštitu bilja mogu vršiti samo lica koja poseduju rešenje o primeni naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera. Uslovi za primenu moraju propisati nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu. Posebna pažnja se posveđuje izloženosti operatera pri primeni leđnim ili ručnim uređajima za primenu,
  • zaštitu ptica,
  • zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone, sprečavanje drifta i oticanja redukcijom dizni,
  • zaštitu neciljanih zglavkara, a naročito pčela. Primenjuju se mere za smanjenje rizika direktnog kontakta pčela sa tretiranom površinom.

Formulacije moraju da sadrže repelente i/ili agense za ometanje ponašanja insekata.
Kada je to odgovarajuće, uslovi za registraciju moraju uključiti i druge mere za smanjenje rizika.