Metribuzin

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama koja svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Selektivni preparat za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih, širokolisnih i nekih uskolisnih korova. Usvaja se pomoću korena (posle setve a pre nicanja) i preko lista (posle nicanja) gajene biljke. U krompiru se primenjuje nakon sadnje i formiranja humki ili tokom vegetacije. Ne primenjivati preparat u paradajzu gajenom iz semena, zbog fitotoksičnosti. U lucerki se primenjuje za vreme mirovanja ili pre početka vegetacije. Doze treba prilagoditi sadržaju humusa u zemljištu. U sušnom periodu delotvornost je znatno manja. Manje doze koriste se na srednje teškim, a veće na teškim, humusom bogatijim zemljištima. Nakon primene preparata, na bazi metribuzina, tek nakon 4 meseca dozvoljena je setva: lucerke, špargle, ječma, pšenice, kukuruza, krmnog bilja, soje i paradajza; nakon 8 meseci dozvoljena je setva: graška, sočiva i lisnatog povrća; nakon 18 meseci mogu da se seju šećerna repa, luk i korenaste kulture, a nakon 12 meseci smeju da se seju sve ostale kulture. LD50 2200. S.O. = III. Primena nakon nicanja gajenih biljki nije dozvoljena za sortu Jaerla i druge izuzetno rane sorte krompira. Karenca: 42 dana krompir i paradajz; OVP u soji, lucerki i špargli; 28 dana šargarepa i paštrnak.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 21087-64-9 CIPAC br.: 283 2007/25/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 4-amino-6-terc-butil-3-metiltio- 1,2,4-triazin-5(4H)-on

Čistoća ≥ 910 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže metribuzin za druge namene, osim primene u krompiru posle nicanja kao selektivni herbicid, posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni pre odlučivanja o registraciji,.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu algi, vodenih biljaka, neciljanih biljaka izvan tretiranog područja i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika,
  • bezbednost operatera i osiguranje da uslovi za primenu propisuju nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu.