Mezosulfuron

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 400852-66-6 CIPAC broj: 441

Čistoća 930 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na: 

  • zaštitu vodenih biljaka,
  • mogućnost zagađenja podzemnih voda metsulfuronom i njegovim metabolitima, ako se metsulfuron primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.