Mezotrion

Ova aktivna materija identična je molekulu leptospermona, materiji izolovanoj iz ukrasne biljke Callistemon citrinus. U biljci vrlo brzo kruži u oba smera. Nakon primene, na listovima može da se pojavi "bličing", odnosno beljenje listova, prolaznog karaktera i bez uticaja na dalji razvoj i prirodu kukuruza. Nakon primene ne smeju da se seju 18 meseci: šećerna i stočna repa, spanać, pasulj i grašak. Setva soje može da se obavi 12 meseci nakon primene ovog preparata. Na jesen iste godine smeju da se seju: pšenica, tritikale i ozimi ječam, a dublje preoravanje potrebno je obaviti pre setve uljane repice, lucerke ili deteline. Efikasan u suzbijanju širokolisnih i malog broja uskolisnih korova. Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova treba koristiti neki od graminicida koji seu potrebljavaju posle setve a pre nicanja gajene kulture. Kod primene u postu obavezno dodati okvašivač. Nakon faze 3 lista kukuruza može da se kombinuje s nikosulfuronom ili rimsulfuronom. Za 14 dana dolazi do uginuća tretiranih biljaka, a rast i razvoj korova nastupa odmah nakon prskanja. Proporcija usvajanja listom i korenom je 80 : 20 %. LD50 > 5000. Karenca: 28 dana za silažni i OVP kukuruz za zrno.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 104206-8 CIPAC br. 625 2003/68/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 2-(4-mesil2-nitrobenzoil)cikloheksan1,3-dion

Čistoća 920 g/kg proizvodna nečistoća 1-cijano-6- (metilsulfonil)-7-nitro-9Hksanten-9-on je toksikološki zn

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.