Mezotrion

Ova aktivna materija identična je molekulu leptospermona, materiji izolovanoj iz ukrasne biljke Callistemon citrinus. U biljci vrlo brzo kruži u oba smera. Nakon primene, na listovima može da se pojavi "bličing", odnosno beljenje listova, prolaznog karaktera i bez uticaja na dalji razvoj i prirodu kukuruza. Nakon primene ne smeju da se seju 18 meseci: šećerna i stočna repa, spanać, pasulj i grašak. Setva soje može da se obavi 12 meseci nakon primene ovog preparata. Na jesen iste godine smeju da se seju: pšenica, tritikale i ozimi ječam, a dublje preoravanje potrebno je obaviti pre setve uljane repice, lucerke ili deteline. Efikasan u suzbijanju širokolisnih i malog broja uskolisnih korova. Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova treba koristiti neki od graminicida koji seu potrebljavaju posle setve a pre nicanja gajene kulture. Kod primene u postu obavezno dodati okvašivač. Nakon faze 3 lista kukuruza može da se kombinuje s nikosulfuronom ili rimsulfuronom. Za 14 dana dolazi do uginuća tretiranih biljaka, a rast i razvoj korova nastupa odmah nakon prskanja. Proporcija usvajanja listom i korenom je 80 : 20 %. LD50 > 5000. Karenca: 28 dana za silažni i OVP kukuruz za zrno.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Lumax EC 3,75%
(Mezotrion) 12,50%
(Terbutilazin) 37,50%
(S-metolahlor)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Camix SE 4,00%
(Mezotrion)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Calaris Pro SC 32,60%
(Terbutilazin) 5,00%
(Mezotrion)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija Agromarket Syngenta Agro d.o.o.
Arigo WG 36,00%
(Mezotrion) 12,00%
(Nikosulfuron) 3,00%
(Rimsulfuron)
Du Pont /
Agromarket
Elumis 105 OD OD 7,50%
(Mezotrion) 3,00%
(Nikosulfuron)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija
Meristo Plus SC 5,00%
(Mezotrion) 12,00%
(Dikamba)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija
Skaut SC 48,00%
(Mezotrion)
Galenika Fitofarmacija /
Galenika Fitofarmacija
Mezatrion SC 48,00%
(Mezotrion)
Sinochem /
Agromarket
Intermezzo SC 48,00%
(Mezotrion)
Chemicals-AgroSava /
Chemical Agrosava
Callisto 50 WG WG 48,00%
(Mezotrion)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija Agromarket
Callisto SC 48,00%
(Mezotrion)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija
Border / Mezmer 480 SC SC 48,00%
(Mezotrion)
Cheminova A/S /
Fitonova Srbija
Kideka SC 10,00%
(Mezotrion)
Nufarm /
Nuseed Srbija
Chief SC 10,00%
(Mezotrion)
Adama Agan Ltd. /
Adama Beograd
Camix 440 SE SE 40,00%
(S-metolahlor) 4,00%
(Mezotrion)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija
Lumax H 537.5 SE SE 3,75%
(Mezotrion) 18,75%
(Terbutilazin)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Nikita WG 15,00%
(Mezotrion) 10,00%
(Nikosulfuron) 31,25%
(Dikamba)
Adama Agricultural Solutions Limited /
Danon d.o.o.
Camix 560 SE EC 6,00%
(Mezotrion)
Syngenta Agro d.o.o. /
Euroazijski pesticidi d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 104206-8 CIPAC br. 625 2003/68/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 2-(4-mesil2-nitrobenzoil)cikloheksan1,3-dion

Čistoća 920 g/kg proizvodna nečistoća 1-cijano-6- (metilsulfonil)-7-nitro-9Hksanten-9-on je toksikološki zn

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.