Miklobutanil

Fungicid s preventivnim, kurativnim, a kod fuzikladijuma i eradikativnim efektom. Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Suzbija pepelnicu na jabukama, vinovoj lozi, ružama i krastavcima. LD50 2800. S.O. = III. Karenca: 14 dana krastavci, 21 dan jabuke, kruške, višnje, breskve, a 35 dana vinova loza.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 88671-89-0 CIPAC br.: 442

Hemijski naziv prema IUPAC-u 2-p-klorofenil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)heksanenitril; 2-(4-klorfenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) heksanenitril

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu operatera i osiguranje da uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, propisuju nošenje adekvatne lične zaštitne opreme.
Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.