Natrijum 5-nitroguaiakolat

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 67233-85-6 CIPAC broj: Nije dodeljen

Čistoća ≥ 980 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao regulator rasta.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije. U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • specifikaciju tehničkog materijala koji se komercijalno proizvodi koji mora biti potvrđen i podržan odgovarajućim analitičkim podacima. Test materijal koji je koji je korišćen u toksikološkim studijama treba uporediti i verifikovati u odnosu na ovu specifikaciju tehničkog materijala,
  • bezbednost operatera i radnika. Uslovi za registraciju moraju propisati nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu, kao i mere za smanjenje rizika da bi se smanjio nivo izloženosti,
  • zaštitu podzemnih voda, ako se natrijum 5-nitroguaiakolat primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registrciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti i mere za smanjenje rizika.