Oksadiardžil

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju enzima protoporfirinogen oksidaze (PPO) odgovornog za sintezu jednog od međuproizvoda hlorofila. Noviji, zemljišni, preparat namenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova posle setve a pre nicanja suncokreta. Biljka ga slabo usvaja. Na korove (proklijalog semena) deluje kontaktno u prolazu kroz herbicidni "film". Primenjuje se u kombinacijama s drugim preparatima zbog uskog spektra delovanja. Inhibitor sinteze hlorofila. U svetu registrovan u: pirinču, šećernoj trsci i povrću. Nema ograničenja u plodosmeni. Potrebno je obaviti finu pripremu zemljišta bez makročestica i organskih ostataka. U zemljištu "radi" 40-50 dana. Može da se kombinuje sa drugim preparatima koji imaju dozvolu za primenu u suncokretu pri čemu se i doze smanjuju LD50 2000. S.O. = III.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 39807-15-3 CIPAC broj: 604

Čistoća 980 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu algi i vodenih biljaka. Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.