Oksadiazon

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 19666-30-9 CIPAC broj: 213

Čistoća ≥ 940 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj oceni, posebna pažnja se obraća na:

  • specifikaciju tehničkog materijala koji se komercijalno proizvodi koji mora biti potvrđen i podržan odgovarajućim analitičkim podacima. Test materijal koji je koji je korišćen u toksikološkim studijama treba uporediti i verifikovati u odnosu na ovu specifikaciju tehničkog materijala,
  • potencijal za kontaminaciju podzemnih voda metabolitom AE0608022 ako se oksadiazon primenjuje u situacijama koje produžavaju anaerobne uslove koji mogu da se jave u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili u nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika