Oksamil

Sistemični nematocid manje perzistentnosti. LD50 39. S.O. = II. Plodored: gajenje salate dozvoljeno tek nakon 42 dana.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br 23135-22-0 CIPAC br. 342 2006/16/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u N,N-dimetil-2-metilkarbamoiloksiimino- 2-(metiltio)acetamid

Čistoća 970 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao nematocid i insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj oceni, posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu ptica i sisara, kišnih glista, vodenih organizama, površinskih voda i podzemnih voda u osetljivim područjima. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika,
  • bezbednost operatera.