Oksasulfuron

U biljku ulazi preko lista, a u vlažnom zemljištu i preko korena. Kod neujednačenog nicanja korova može da se primeni i u dve polovične doze (2 x 50 g/ha) u razmaku od jedne do dve sedmice. Prskati kada je soja u fazi od prva tri lista do faze četiri troliske, a korovi od 2-6 listova. Do uginuća korova dolazi približno tri nedelje nakon primene. Šećerna repa, salata, kupus, zob i ljulj su izuzetno osetljivi na ostatke ove aktivne materije. Setva žitarica dozvoljena je 3 meseca od primene preparata, a setva ostalih kultura tek nakon 8 meseci. LD50 > 5000. S.O. = III.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 144651-06-9 CIPAC br. 626 2003/23/EC 2009/874/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Oksetan-3-il 2[(4,6-dimetilpirimidin-2-il) karbamoil-sulfamoil] benzoat

Čistoća 930 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Posebna pažnja se obraća na zaštitu podzemnih voda, ako se oksasulfuron primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. 
Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.