Orizalin

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 19044-88-3 CIPAC broj: 537

Čistoća ≥ 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj oceni, posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i osiguranje da uslovi za primenu uključuju nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu vodenih organizama i neciljanih biljaka,
  • zaštitu podzemnih voda, kada se orizalin  primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili u nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • rizik za herbivorne ptice i sisare,
  • rizik za pčele u fazi cvetanja bilja. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće.