Paklobutrazol

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 76738-62-0 CIPAC broj: 445

Čistoća ≥ 930 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao regulator rasta. 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na vodene biljke i osiguranje da uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika.