Parafinsko ulje

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br: 8042-47-5

Posebne odredbe

DEO A

Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid i akaricid.

DEO B

Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.

Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.