Pencikuron

U insekticidno-fungicidnom preparatu u početku štiti semenske krtole i mlade klice od gljivice Rhizoctonia solani uzročnika bele noge krompira. LD50 > 5000 . S.O. = III. Karenca: OVP u krompiru (42 dana).

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 66063-05-6 CIPAC br.: 402

Hemijski naziv prema IUPAC-u 1-(4-klorbenzil)-1-ciklopentil-3-fenilurea