Penkonazol

Za preventivno i kurativno suzbijanje pepelnice jabuke i vinove loze. LD 50 2125. Nalazi se van grupe otrova. Karenca: 35 dana vinova loza; 21 dan jabuke i kruške.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Topas 100 EC EC Penkonazol Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 66246-88-6 CIPAC br. 446 2009/77/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (RS) 1-[2-(2,4-diklorfenil)-pentil]-1H-1,2,4-triazol

Čistoća ≥ 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu podzemnih voda, ako se penkonazol primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.
Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti i mere za smanjenje rizika.